Cảnh giác với âm mưu thâm độc phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Đăng lúc: Thứ ba - 15/03/2016 08:46 - Người đăng bài viết: tuyentruyenpx15
Cảnh giác với âm mưu thâm độc phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Cảnh giác với âm mưu thâm độc phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng ở nước ta nhằm bầu ra các cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và các địa phương. Đặc biệt, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lần này diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa thành công tốt đẹp. Và đây là hoạt động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước...
Thế nhưng, lợi dụng internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn xuyên tạc, kích động, chống phá bầu cử một cách tinh vi. Một số cá nhân tự nhân danh “dân chủ” phát tán trên nhiều trang mạng rằng: “Cuộc bầu cử chỉ do Đảng độc diễn, người dân không có vai trò gì”, “Cuộc bầu cử không có gì mới so với trước đây”, Đảng “phân biệt đối xử với người tự ứng cử”; “Việc quy định con số và tỷ lệ đại biểu do Đảng áp đặt là tùy tiện, trái Hiến pháp”. Họ kêu gọi, “hãy tạo ra 896 ứng cử viên “của dân” để đối lập với 896 ứng cử viên “của Đảng”, “kêu gọi” các nhà “dân chủ” mạng hãy “tự ứng cử”. Thậm chí trên mạng người ta đang hô hào “ký tên” ảo tung hô, ủng hộ cho người này, người kia…Qua đó thấy rằng, họ xem sự kiện này là “cơ hội” để xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta nói chung, Hiến pháp và pháp luật về bầu cử của Nhà nước ta nói riêng, để xây dựng một thiết chế bầu cử theo kiểu phương Tây. Những âm mưu thâm độc, đen tối này chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, nhận diện và kiên quyết đấu tranh để đưa ra ánh sáng. 


Đưa phim về chiếu phục vụ đồng bào vùng cao - Ảnh: HỒ THANH THOAN
 
Điều đáng nói là khi bàn về Đảng lãnh đạo bầu cử, các nhà “dân chủ mạng” cố tình không biết hoặc là phớt lờ sự hiến định đã rõ trong các bản Hiến pháp của nước ta, mà gần đây nhất là bản Hiến pháp năm 2013. Đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Mà là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì đương nhiên đối với cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền nhân dân, không có lý do gì Đảng không tập trung sự lãnh đạo. Và chính sự lãnh đạo ấy giúp cho quá trình bầu cử tốt hơn, đúng Hiến pháp và pháp luật, phát huy được vai trò của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ quan trọng này. 

Phải khẳng định rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ bầu cử đầu tiên mà chúng ta có một hệ thống thiết chế pháp luật phục vụ cho công tác bầu cử hoàn thiện nhất trong lịch sử 70 năm của Quốc hội nước ta. Hệ thống pháp luật ấy bao gồm: Bản Hiến pháp mới được sửa đổi năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015... Không phải ngẫu nhiên mà có được hệ thống luật hoàn chỉnh như vậy nếu không có vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, gần đây nhất, ngày 4/1/2016, Bộ Chính trị có Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo cần bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; yêu cầu lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu; bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ… Chỉ thị số 51-CT/TW nêu rõ: “Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ”, “Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật”. 

Một số trang mạng bịa đặt rằng: “Con số 896 ứng cử viên là do Đảng áp đặt, cơ cấu đại biểu là do Đảng quy định”. Xin thưa, con số và cơ cấu này chỉ cần một cú nhấp chuột vào trang web của Quốc hội, sẽ tìm thấy ngay Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13, ngày 22/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV. Nghị quyết này quy định chi tiết phân bổ ứng cử viên tới từng bộ, ngành, địa phương, người trong Đảng và ngoài Đảng; mọi công dân từ đủ 21 tuổi trở lên nếu có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật bầu cử đều được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, không có những quy định phân biệt giữa người được giới thiệu ứng cử với người tự ứng cử. 

Triển khai tinh thần Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13, ngày 16/2 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương theo luật định. Tại hội nghị hiệp thương với tinh thần dân chủ cởi mở và thẳng thắn, có ý kiến cho rằng nên nâng cao hơn số lượng đại biểu là người ngoài Đảng; xem xét thêm cơ cấu đại biểu là dân tộc ít người; cần rút kinh nghiệm phát huy dân chủ của Đại hội XII đưa vào cuộc bầu cử Quốc hội lần này; nên có cơ cấu cho người tự ứng cử nhưng chú ý đến tiêu chuẩn… Hội nghị đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV là 198 đại biểu . 

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và triển khai mạnh mẽ mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. 

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất là cơ sở quan trọng để Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai với mục tiêu hình thành danh sách sơ bộ những người ứng cử. Bản danh sách này ngay sau đó sẽ được gửi đi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử thông qua những hội nghị góp ý. Kết quả lấy ý kiến cử tri cũng là thủ tục cuối cùng để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chốt danh sách ứng cử viên trước ngày bầu cử . 

Như vậy là cả trong chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thảo luận, quyết định của các cơ quan tham gia hội nghị hiệp thương đều không có chuyện như những người “bất đồng chính kiến”, những nhà “dân chủ mạng” phát tán: “Việc đề cử chỉ là “độc quyền của Đảng”, các thủ tục là “mưu mẹo phi dân chủ”, những người tự ứng cử bị loại bỏ một cách “không thương tiếc”...Qua đó chúng ta có thể thấy rõ những luận điệu xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND của các thế lực có âm mưu chống phá. 

Để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính quyền các cấp sẽ còn rất nhiều công việc phải làm để bảo đảm cho cuộc bầu cử Quốc hội XIV thành công. Trong đó phải cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, không để cho những cá nhân, tổ chức nào đứng sau xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, lợi dụng dân chủ để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử lần này. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng là hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . 
Tác giả bài viết: Từ Quang Hóa
Nguồn tin: Báo Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1