Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng lúc: Thứ tư - 25/11/2015 10:22 - Người đăng bài viết: tuyentruyenpx15
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hôm qua 24/11/2015, với sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy…
Phát biểu mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 03 - KH/TU ngày 9/11/2015 về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong đó, đã cụ thể hóa nghị quyết thành 4 chuyên đề lớn là: Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng 5 năm (2010 - 2015), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2020); khái quát những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2010 - 2015), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển 5 năm (2015 - 2020); đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và tái cơ cấu nông nghiệp và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Thông qua hội nghị này, trên cơ sở những định hướng của 4 chuyên đề lớn được nghiên cứu, quán triệt, các đại biểu sẽ nhận thức sâu về tình hình mọi mặt để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ở các địa phương, đơn vị theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các khâu đột phá và phù hợp với tình hình thực tiễn… 

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy tập trung đi sâu phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; sự đồng thuận trong xã hội được củng cố. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, định hướng và kế hoạch phát triển của tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống…Về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tập trung làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, tránh chồng chéo; xây dựng bộ máy tinh gọn, hợp lý, hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên, tập trung củng cố những tổ chức đảng yếu kém, mất đoàn kết. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác dân vận; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cùng một số nội dung quan trọng khác. 
Quán triệt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội từ nay đến năm 2020, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dành nhiều thời gian để đề cập, phân tích sâu về định hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu và các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định. Theo đó, các nội dung này đã được tính toán, cân nhắc kỹ về các yếu tố, cân đối các nguồn lực để đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; tạo điều kiện cho sự phát triển cả về trước mắt và lâu dài, nhất là bối cảnh Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị; phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay và đồng ý đưa Quảng Trị vào nhóm các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung… Để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp như tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để đạt tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp đạt 3,5 - 4%/năm; phát triển các ngành, lĩnh vực, dự án sản xuất công nghiệp cần ưu tiên thu hút đầu tư; giải pháp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 11%/năm; tốc độ tăng giá trị thương mại - dịch vụ bình quân đạt 8,5- 9%/năm. Đẩy mạnh xã hội hóa trong huy động các nguồn vốn đầu tư; áp dụng rộng rãi hình thức đối tác công tư (PPP) trong thực hiện các chương trình, dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn… Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã quán triệt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị, các đại biểu nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phù hợp với tình hình chung của tỉnh và đặc điểm của địa phương, đơn vị với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nhất là các giải pháp về công tác cán bộ, cải cách hành chính; tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ gắn với xác định những nội dung trọng tâm công tác cần tập trung thực hiện trong năm 2016 để tạo điều kiện, động lực cơ bản thực hiện thắng lợi nghị quyết trong những năm tiếp theo. Tập trung triển khai các nội dung về công tác xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo và làm tốt công tác cán bộ; đề cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của các cấp ủy đảng. Các cấp ủy đảng triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ở các địa phương, đơn vị một cách nghiêm túc, khẩn trương và đạt hiệu quả cao. Nguồn tin: Báo Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1