Tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử

Đăng lúc: Thứ ba - 15/03/2016 08:52 - Người đăng bài viết: tuyentruyenpx15
Tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử

Tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng đối với cả nước và từng địa phương; là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong năm 2016. Với ý nghĩa quan trọng đó, phóng viên Báo Quảng Trị đã phỏng vấn đồng chí HOÀNG ĐỨC THẮNG, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh.
- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này diễn ra như thế nào? 
 
- Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tiến hành vào ngày 22/5/2016. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt 6 tháng đầu năm 2016. Để bảo đảm thành công cho sự kiện quan trọng này, tỉnh đã chủ động triển khai các điều kiện cần thiết như: Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 02/2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, đồng thời xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử như công tác nhân sự; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định thành lập BCĐ bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh. UBND, UBMTTQVN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ chức chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn nghiệp vụ... 

Có thể nói, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền đã được ban hành kịp thời, thống nhất nội dung, phương pháp triển khai công tác bầu cử trong toàn tỉnh. Mặc dù việc triển khai công tác bầu cử đúng vào thời gian chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, mặt khác tỉnh Quảng Trị hơn 8 năm qua thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện và phường nên gặp một số khó khăn, lúng túng nhất định nhưng nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN, các ngành, các lực lượng đã bám sát yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, kịp thời và thống nhất bảo đảm tiến độ, thời gian theo luật định. 

Tính đến ngày 17/2/2016, tất cả Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử gửi cho các cơ quan, đơn vị nơi có người tham gia ứng cử, đồng thời tiến hành triển khai các bước để các tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi có người tham gia ứng cử thực hiện các quy trình hiệp thương. Các điều kiện cần thiết khác như in ấn tài liệu, cập nhật thông tin trên website của UBMTTQVN tỉnh để Mặt trận cơ sở nắm bắt cũng diễn ra đúng kế hoạch. Đến nay, cơ bản các nội dung triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, quy định. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện tốt các bước tiếp theo của cuộc bầu cử. 

 Hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: MINH HỒNG


-Việc giới thiệu nhân sự cho cuộc bầu cử rất quan trọng, tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác này như thế nào, thưa đồng chí? 

-Công tác giới thiệu các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND có vai trò quan trọng góp phần quyết định thành công của cuộc bầu cử, đó chính là mục đích của cuộc bầu cử nhằm giới thiệu và lựa chọn cho được những người đủ đức, đủ tài để tham gia vào các cơ quan quyền lực của nhân dân, đại diện cho trí tuệ, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Chính Phủ, Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội và các công văn hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQVN mà trọng tâm là dựa vào tiêu chuẩn của người ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND được quy định tại Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/1/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có văn bản hướng dẫn số 02/HD/BTC ngày 17/2/2016 thống nhất chỉ đạo về công tác nhân sự trong toàn tỉnh. Trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác nhân sự, các cấp trong tỉnh đã tuân thủ tốt trong quá trình xây dựng đề án về đối tượng, cơ cấu, thành phần, bảo đảm theo quy định chung. Lấy tiêu chuẩn đại biểu là yếu tố quyết định, cùng với cơ cấu hợp lý để ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đại diện cho được các địa phương, vùng, miền, giai tầng xã hội, lĩnh vực hoạt động...Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử. 

Qua kết quả hiệp thương lần thứ nhất, về cơ bản đạt các yêu cầu đề ra, những nơi có khó khăn, chưa thực hiện đúng hướng dẫn đã và đang được điều chỉnh phù hợp. 

- Đồng chí có thể cho biết để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, từ tỉnh đến cơ sở thời gian tới cần tập trung thực hiện những công việc gì? 

- Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân từ tỉnh đến cơ sở, trong thời gian tới, cần làm tốt những công việc sau đây: 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 để nhân dân nắm rõ và lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức linh hoạt các hoạt động để tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân, cử tri trong toàn tỉnh tham gia quá trình tiến hành cuộc bầu cử cho đến khi cuộc bầu cử chính thức thành công. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các BCĐ, Uỷ ban bầu cử các cấp; các cơ quan phụ trách công tác bầu cử làm tốt công việc được phân công theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Triển khai thực hiện tốt, đúng quy định các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của tỉnh về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, HĐND các cấp 2016 - 2021 theo tiến độ và thời gian quy định; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Ví dụ như hiện nay, do thời gian thực hiện công tác hiệp thương lần thứ nhất khá gấp rút trong điều kiện nghỉ tết dài ngày nên khó tránh khỏi những thiếu sót như một số tiêu chí cơ cấu kết hợp trong thành phần ứng cử viên là nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số có khó khăn…đang được BCĐ bầu cử tỉnh khắc phục, phấn đấu đạt các yêu cầu đề ra. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung trong quy trình, hướng dẫn công tác bầu cử theo Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, trong đó chú trọng làm tốt công tác nhân sự, tiếp tục hiệp thương giới thiệu lần thứ 2, lần thứ 3; công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử…đảm đảm lựa chọn được những người tiêu biểu nhất trong các thành phần cơ cấu để giới thiệu bầu làm ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

-Xin cảm ơn đồng chí! 

 

Tác giả bài viết: Lâm Thanh
Nguồn tin: Báo Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1