Phát huy sức mạnh toàn dân nền tảng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc"

Đăng lúc: Thứ tư - 12/08/2015 03:11 - Người đăng bài viết: Nguyễn Nam Hải
Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta đã chứng minh từ thời các Vua Hùng, Hai Bà Trưng đến Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung… đều dựa vào dân, khẳng định dân là gốc, biết sử dụng sức mạnh của nhân dân để đánh tan các đội quân xâm lược hùng mạnh của các triều đại phong kiến phương Bắc. Trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ XX, với sức mạnh to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc Việt Nam đã chiến thắng oanh liệt, hào hùng trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, tư tưởng Hồ Chí Minh về huy động sức mạnh to lớn của toàn dân xuất phát từ quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lê nin: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “Dân là gốc nước”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là người làm nên lịch sử”, “Bảo vệ ANTQ là sự nghiệp của toàn dân”… Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được quan tâm đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu giành được độc lập với những phong trào ‘Ba không”, “Phòng gian bảo mật”, “Bảo vệ trị an”… qua đó đã góp phần hiệu quả trong phòng chống gián điệp, phản động, phòng chống lưu manh, trộm cắp và các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn nước nhà còn non trẻ.
 
Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, nhất là trong giai đoạn bước vào thời kỳ đổi mới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cùng với nhiều chỉ thị, nghị quyết trước đó, để nâng cao hơn nữa sức mạnh tổng hợp của toàn dân đối với nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và ngày 01/12/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và nhiều chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn về đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trong toàn dân, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học… được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Do vậy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi, có chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.
 

Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc CA tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình Hồ Xuân Nguyên,
nguyên Trưởng CA xã Thuận (Hướng Hóa) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ - (Ảnh: Ngọc Thùy)
 
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, qua 10 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã có nhiều cách làm hay, hình thức phong phú, sáng tạo được xây dựng, nhân rộng. Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới về hình thức, nội dung; sự phối hợp giữa Công an và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội được gắn kết chặt chẽ, đồng bộ hơn. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm được chú trọng về chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng tuyến, địa bàn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT từng bước được kiện toàn, củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong tình hình mới. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được hoàn thiện đủ sức giải quyết tình hình liên quan đến ANTT xảy ra. Đặc biệt là ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần tự giác của nhân dân được nâng lên, vai trò của nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ngày càng phát huy. Nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân được xây dựng và hoạt động tích cực, hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia. Đến nay toàn tỉnh có 48 loại mô hình được xây dựng  ở 1.081 điểm khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Nhiều mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả tốt ở các địa phương, cơ sở như mô hình “Làng không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội ”, “Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự”, “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật”,  “Vì một mái trường bình yên”, “Câu lạc bộ bảo vệ tài sản ngoài trời”, “Cụm liên hoàn an toàn về an ninh trật tự”. Mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” ở phường Đông Thanh-thành phố Đông Hà, mô hình “Giáo dục trẻ em làm trái pháp luật” ở phường 1, thị xã Quảng Trị được Bộ Công an đánh giá là một trong những loại mô hình hoạt động hiệu quả và chỉ đạo tổ chức sơ kết điểm để nhân rộng ra toàn quốc.  
 
Trong 10 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho các lực lượng chức năng trên 18.700 nguồn tin, trong đó có 80% nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giúp cơ quan công an điều tra, làm rõ và tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hàng trăm vụ việc kịp thời, ổn định. Nhiều vụ trọng án giết người, cướp của; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen” và nhiều tội phạm nghiêm trọng khác đã được nhân dân phát hiện, chủ động tố giác. 
 

Lễ công nhận danh hiệu làng văn hóa và phát động xây dựng "Thôn không có tội phạm và tệ nạn ma túy"  (Ảnh: Ngọc Thùy)
 
Có thể khẳng định rằng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần tự giác của của toàn dân dưới sự lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị. Tuy nhiên trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số địa phương, cơ sở chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; chất lượng, hiệu quả của các phong trào, các mô hình phòng chống tội phạm mang lại thấp; ý thức cảnh giác và vai trò, trách nhiệm của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa cao. Những tồn tại đó là do một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm hoặc còn hình thức, đối phó trong xây dựng phong trào; công tác tuyên truyền, vận động chưa được chú trọng nên quần chúng nhân dân thiếu những kiến thức, kỹ năng cần thiết, nhất là về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm nên khả năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ chưa cao; vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới. Do vậy trong thời gian tới, lực lượng Công an các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Nhất là âm mưu, hoạt động chống phá khó nhận biết, khó phân biệt, chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Tập trung tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước về dân tộc, tôn giáo, âm mưu thủ đoạn lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo, dân chủ - nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam; tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia cùng các ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhất là trong các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 48 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”; Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, có chiều sâu. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn; nắm rõ tình hình, đặc điểm của từng vùng, từng khu vực, địa bàn để có sự tham mưu về nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động và xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng phù hợp và hiệu quả. Kết hợp hài hòa, hợp lý nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng mà đặc biệt là tăng cường hình thức tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp, các sinh hoạt cộng đồng, thông qua lực lượng cốt cán, người uy tín ở cơ sở để thông tin lan tỏa và thấm sâu trong quần chúng nhân dân. Xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở đủ về số lượng, chất lượng, đảm bảo về năng lực, phẩm chất, trình độ; thường xuyên làm tốt cơ chế trao đổi thông tin với các cấp, các ngành, các đoàn thể để kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đổi mới hình thức, nội dung, hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm với mục tiêu chất lượng, hiệu quả, tránh xây dựng tràn lan, hình thức, tốn kém; chú trọng xây dựng các loại mô hình gắn kết với đặc điểm văn hóa làng xã, họ tộc, tín ngưỡng tôn giáo. Phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người uy tín, người cao tuổi trong cộng đồng dân cư trong công tác phối hợp vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự.
 

Sau một buổi tuyên truyền về an ninh trật tự (Ảnh: Lê Na)
 
N.V.Đ
Tác giả bài viết: Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc CA tỉnh
Nguồn tin: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

¤ CATP. Đông Hà:
(0233) 3852.250 Hình sự (0233) 3852.250

¤ CATX. Quảng Trị:
(0233) 3861.271 Hình sự (0233) 3663.968

¤ CAH Cam Lộ:
(0233) 3871.524

¤ CAHĐ Cồn Cỏ:
(0233) 3689.213

¤ CAH Đakrông:
(0233) 3886.331

¤ CAH Gio Linh:
(0233) 3825.439

¤ CAH Hải Lăng:
(0233) 3873.206

¤ CAH Hướng Hóa:
(0233) 3880.259

¤ CAH Triệu Phong:
(0233) 3828.341 Hình sự (0233) 3828.428

¤ CAH Vĩnh Linh:
(0233) 3820.344

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1