Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị trong sạch vững mạnh

Đăng lúc: Thứ ba - 11/08/2015 07:47 - Người đăng bài viết: Nguyễn Nam Hải
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Người cho rằng, “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, trong và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xác định rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị trong sạch vững mạnh đáp ứng đòi hỏi của tình hình, Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai công tác này với tinh thần chủ động, tích cực, toàn diện, đồng thời không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên chiến sỹ, phù hợp với đặc thù công tác của ngành và của từng đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Người cho rằng, “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, trong và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xác định rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị trong sạch vững mạnh đáp ứng đòi hỏi của tình hình, Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai công tác này với tinh thần chủ động, tích cực, toàn diện, đồng thời không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên chiến sỹ, phù hợp với đặc thù công tác của ngành và của từng đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương.
 
Kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thời gian qua của Công an Quảng Trị luôn gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng ủy Công an tỉnh với các cấp ủy Đảng cơ sở. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy Đảng cơ sở đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình để lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ một cách thống nhất tại đơn vị mình từ đó chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn một cách hiệu quả.
 

Chiến sỹ phục vụ có thời hạn tuyên thệ trước Công an kỳ  (Ảnh: Diệu Thúy)
 
Trong tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung chú trọng công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, định hướng đúng đắn tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh. Đây được xác định là một nội dung vô cùng quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị trong sạch, vững mạnh.
 
Trong những năm gần đây, để công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành đảm bảo về quy trình cũng như chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Trong đó, để triển khai hiệu quả Chỉ thị 09/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2011 - 2015, Công an tỉnh đã có Hướng dẫn số 312 ngày 2/11/2011, nhằm tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị trên đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng với mục tiêu, “Xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có đạo đức, lối sống văn hóa, đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh; thể chất tốt; tác phong chính quy, kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu giữ gìn ANTT”. 
 

Gặt lúa giúp dân (Ảnh: Lê Na)
 
Từ Hướng dẫn 312/HD, Công an tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS bằng việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền về truyền thống cách mạng của Đảng, của đất nước, dân tộc và của lực lượng CAND, giúp CBCS hiểu được những công lao và máu xương vô cùng to lớn mà các thế hệ cách mạng đi trước đã đổ xuống để có đất nước hòa bình hôm nay. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng; kiểm tra kết quả học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ bằng nhiều biện pháp, đồng thời gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ với việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị 05/CT–BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 - 2018”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị 03/BCA của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.
 
Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc thường xuyên nắm kỹ diễn biến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng trong nước cũng như khu vực, quốc tế để từ đó kịp thời tổ chức các buổi nói chuyện thời sự nhằm thông báo tình hình, định hướng dư luận và quán triệt tinh thần tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị chủ động dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sỹ để có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; ban hành các quyết định về tổ chức, chính sách cán bộ một cách phù hợp. Gắn chặt công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng đối với việc thực hiện các mặt công tác, nhất là công tác quản lý cán bộ, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ.
 
Để động viên tư tưởng cán bộ chiến sỹ, Công an tỉnh quan tâm đổi mới hình thức, biện pháp phù hợp. Cụ thể, tổ chức các buổi tham quan truyền thống, tham quan học tập các đơn vị bạn, thông báo gương người tốt hàng quý bằng văn bản, tuyên dương trong chào cờ hàng tháng, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa như phòng đọc, thư viện, câu lạc bộ thể thao, phong trào văn nghệ quần chúng… Đồng thời, đội ngũ tuyên truyền luôn kịp thời có mặt sát cánh cùng lực lượng chiến đấu ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào để kịp thời đưa tin, viết bài phản ánh kết quả công tác, chiến công của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT. Xác định rõ tuyên truyền là khâu quan trọng của công tác tư tưởng nên ngoài việc tuyên truyền động viên để cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tuyên truyền còn làm cho dân hiểu, dân tin lực lượng công an hơn, từ đó giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn trong công tác, chiến đấu.
 
Thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đánh giá cao vai trò của công tác lý luận chính trị, chính là mỗi cán bộ, đảng viên phải có trình độ lý luận đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện chủ trương của Đảng trong bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay và xác định công tác lý luận góp phần quan trọng vào việc định hướng và thực hiện các đường lối, chính sách, Công an tỉnh đã phối hợp với các trường chính trị trung ương và địa phương để tổ chức và cử nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ trong diện quy hoạch tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị các cấp từ sơ cấp đến cao cấp. Cho đến nay toàn Công an tỉnh đã có 15,3 % đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp, 72,9 % đạt trình độ lý luận chính trị trung cấp.
 
Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” luôn được Công an tỉnh gắn kết chặt chẽ với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ công tác, chiến đấu của các đơn vị, các lực lượng. Những thành tích trong phong trào thi đua của cán bộ chiến sỹ đã được khen thưởng, biểu dương kịp thời góp phần cổ vũ động viên tinh thần cán bộ chiến sỹ. Mặt khác, Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về chế độ làm việc, chế độ trực lãnh đạo chỉ huy, trực ban, trực chiến, quy trình công tác và việc chấp hành điều lệnh CAND. Qua đó nhằm làm chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sỹ, nhân rộng các yếu tố tích cực để góp phần xây dựng lực lượng Công an, ngăn chặn, đẩy lùi những mặt hạn chế, tồn tại, thiếu sót. 
 
Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên đa số cán bộ chiến sỹ đã biết tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực trong công tác chiến đấu. Từ đó đã thúc đẩy toàn lực lượng Công an tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn còn một số hạn chế. Đó là, một bộ phận cán bộ lãnh đạo chỉ huy chưa thực sự gương mẫu để làm gương cho cán bộ chiến sỹ noi theo; chưa thực hiện hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong cán bộ đảng viên; một số cấp ủy Đảng chưa làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Một số cán bộ chiến sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống cơ hội, thực dụng, suy thoái về phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ công an, vì vậy đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, đối với Đảng.
 

Phụ nữ Công an tỉnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn   (Ảnh: Nam Hải)
 
Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường, Công an Quảng Trị cần tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn chặt với việc duy trì nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua và kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức cán bộ, công tác chính sách. Để siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước và điều lệnh CAND, các quy định của Công an tỉnh cho cán bộ chiến sỹ, phải giáo dục cán bộ chiến sỹ tinh thần thương yêu, đùm bọc, tương thân tương ái, sự tôn trọng cấp trên, sự chia sẻ với cấp dưới, sống chan hòa, gần gũi và xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong các tập thể đơn vị. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 05/CT-BCA của Bộ Công an về CAND tiếp tục học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy giai đoạn 2013 - 2018; Chỉ thi 03/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và Nghị quyết TW4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong giáo dục tư tưởng, trong nắm, xử lý tốt diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sỹ, đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cũng như quán triệt các chủ trương, chính sách đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; coi trọng công tác giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống cho cán bộ chiến sỹ bằng các hình thức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động về nguồn, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, gặp gỡ giao lưu các điển hình tiên tiến, tổ chức tọa đàm, hội thảo…; thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin và bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, báo cáo viên của Công an tỉnh và tuyên truyền viên ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở; kịp thời thông tin các vấn đề “nóng” của xã hội để định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ…;đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thường xuyên phát động và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, thực hiện khen đi đôi với thưởng; khen thưởng công minh để tạo động lực cho cán bộ chiến sỹ nỗ lực phấn đấu trong công tác, chiến đấu cũng như tu dưỡng rèn luyện; tuyên truyền những mô hình hay, những cách làm hiệu quả; uốn nắn những lệch lạc, phê bình, xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm quy trình công tác, có biểu hiện tiêu cực…đó chính là những yếu tố tiên quyết nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi của tình hình.
 
Tác giả bài viết: Đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Giám đốc CA tỉnh
Nguồn tin: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1