Kết quả qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Đăng lúc: Thứ ba - 25/08/2015 15:24 - Người đăng bài viết: ttchpv11
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng và Nghị quyết số 11- NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, ngày 28/4/2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 41-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”.
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các tổ chức, thành phần kinh tế và đơn vị sự nghiệp dân lập. Tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực, tổ chức khảo sát cụ thể tình hình đội ngũ cán bộ công chức, lao động của từng xã, phường, trị trấn, các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn gắn với việc giao chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cho LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng cách đa dạng hoá các hình thức vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn nhằm thu hút đông đảo CNVC, LĐ tích cực tham gia các hoạt động và tự nguyện gia nhập vào tổ chức Công đoàn. 
 

Sản xuất gỗ ván ép tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà - Ảnh: THÀNH DŨNG

Sau 10 năm thực hiện, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố thành lập được 141/141 CĐCS cơ quan xã, phường, thị trấn, kết nạp được 3.873 đoàn viên/4.120 CBCCLĐ (đạt 94%). Hầu hết, các CĐCS sau khi được thành lập hoạt động có hiệu quả, đoàn viên gắn bó với tổ chức Công đoàn. Các CĐCS cơ quan xã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn trong cán bộ, công chức, lao động; động viên cán bộ, công chức, lao động “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức hội nghị CBCC đảm bảo đúng quy trình, nội dung, chất lượng, phát huy dân chủ của CBCCLĐ trong việc xây dựng cơ quan, xây dựng đội ngũ CBCCLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các CĐCS đã tích cực vận động cán bộ đoàn viên đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá tạo sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của đoàn viên, không ngừng cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Nhờ vậy, chất lượng CĐCS được nâng lên, tỷ lệ CĐCS xã, phường, thị trấn hàng năm đạt CĐCS vững mạnh đạt trên 90%, trong đó có trên 25% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc, không có CĐCS xếp loại yếu kém. 

Song song với việc thành lập và xây dựng CĐCS xã phường, thị trấn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Nếu như năm 2005 chỉ có 53 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, với 1.997 đoàn viên thì đến nay đã thành lập được 144 CĐCS/2.289 doanh nghiệp, kết nạp 7.914 đoàn viên, trong đó có 129 doanh nghiệp ngoài nhà nước; 15 doanh nghiệp nhà nước. 

Bên cạnh đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp Công đoàn luôn chú trọng việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS khu vực doanh nghiệp nhằm tập hợp được đội ngũ công nhân, lao động để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhiều CĐCS đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Các phong trào thi đua đã khơi dậy tính tự chủ, năng động, sáng tạo của đoàn viên, CNLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, ổn định kinh tế, xã hội tại địa phương. Nhiều Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức tốt việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản quy định có lợi hơn cho người lao động. Tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến người lao động. Nhờ đó, chất lượng hoạt động công đoàn khu vực doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt, hàng năm đạt CĐCS vững mạnh đạt trên 60%, trong đó có trên 16% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc, không có CĐCS xếp loại yếu kém. 

Riêng lực lượng viên chức, lao động tham gia trong các đơn vị sự nghiệp dân lập (chủ yếu là giáo viên mầm non và giáo viên các trường phổ thông bán công, dân lập), sau khi có chủ trương chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sang loại hình công lập (theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 27/11/2011 của UBND tỉnh, lực lượng viên chức, lao động tham gia trong các đơn vị sự nghiệp dân lập đã chuyển sang sự nghiệp công lập, nên hiện nay các đơn vị sự nghiệp dân lập còn lại không nhiều. Tính đến 20/6/2015, đã thành lập 8 CĐCS, với 165 đoàn viên. Hoạt động của CĐCS khu vực sự nghiệp dân lập sau khi được thành lập đã phát huy tích cực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên nâng cao nhận thức về chính trị. CĐCS các trường học đã tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nhằm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo. CĐCS y tế khu vực dân lập đã động viên cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện tốt 12 điều y đức của ngành Y tế. Các CĐCS đã đại diện cho viên chức, lao động giám sát thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Luật Viên chức, Bộ luật Lao động đảm bảo quyền lợi cho viên chức, lao động. Qua đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm, tỷ lệ CĐCS vững mạnh tại khu vực này đạt trên 80%, trong đó có trên 20% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc, không có CĐCS xếp loại yếu kém. 

Có thể nói, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 41CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Hoạt động công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bước đầu đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo CBCCVC và người lao động. Tổ chức Công đoàn các cơ quan, doanh nghiệp đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên được phát huy; công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh; các phong trào thi đua yêu nước thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Tác giả bài viết: THỦY NGUYÊN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1